गोदावरी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
अत्तरिया, कैलाली

नगर स्तरीय आधारभूत परीक्षा नतिजा प्रणाली